Alapszabály

GÉPKÖRÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY
A Gépkörök Országos Szövetsége mint társadalmi egyesület számára

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az egyesület neve: GÉPKÖRÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE,
- röviden: GOSZ

2. Az egyesület székhelye: 2101 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.

3. Az egyesület jellege: országos, független, önálló jogi személy, melynek képviseletét az elnök látja el.

II. A GOSZ CÉLJA

4. Képviseli a tagok érdekeit állami és más szerveknél.
5. A hazai gépkörök támogatása, újak alapításának segítése.
6. A gépkörök működését szolgáló oktatás megteremtése, irányítása, támogatása.
7. A gépkörök működését biztosító anyagi támogatások rendszerének kidolgozása, az elosztás koordinálása.
8. A gépkörök működéséhez szükséges eszközök, támogatások révén való biztosítása.
9.- A gépkörök működésével kapcsolatos feladatokban szaktanácsadást végez, előadásokat, továbbképzéseket szervez, lehetőséget biztosít tagjainak bel- és külföldi képzésre, tapasztalatszerzésre.

III. TAGSÁGI VISZONY

10. A GOSZ tagja lehet magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyesület aki elfogadja az alapszabályt és felvételét írásban kéri. Új tag felvételéről az Elnökség dönt.

Tagsági viszony csak akkor jön létre, ha az Elnökség döntése alapján az új tagok nyilvántartásba vétele megtörtént és az egyszeri belépési díjat megfizette.

11. A tagsági jogviszony megszűnése:

- a jogi személy, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező személy, egyesület megszűnésével,
- az Elnökségnek benyújtott kilépési nyilatkozat alapján,
- az Elnökség kizáró határozata alapján.

12. A tag jogai:

- részt vehet a GOSZ rendezvényein és tevékenységében,
- joga van választani és választható a GOSZ szerveiben,
- igénybe veheti a GOSZ szolgáltatásait, és támogatását,
- kezdeményezheti közgyűlés összehívását, javaslatokat, indítványokat tehet és jogosult a GOSZ határozatait bíróság előtt megtámadni a törvénysértés esetén.

13. A tag kötelességei:

- a GOSZ céljainak megvalósulása érdekében együttműködni.
- az alapcéloknak mindenkor eleget tenni,
- a kapott támogatásokat rendeltetésszerűen felhasználni, azokról időben elszámolni,
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatait betartani,
- a megállapított belépési díjat, valamint a tagdíjat határidőre befizetni.

IV. A GOSZ SZERVEZETI RENDJE

14. A GOSZ felépítése:

- Országos Közgyűlés,
- Országos Elnökség.

15. A GOSZ legfelsőbb szerve az Országos Közgyűlés.

16. Az Országos Közgyűlés hatásköre:
- az alapszabály módosítása,
- a GOSZ más társadalmi egyesülettel való egyesülésének, valamint a feloszlatás kimondása,
- feloszlatás esetén a GOSZ vagyonáról való rendelkezés,
- az éves költségvetés jóváhagyása,
- a pénzügyi mérleg elfogadása,

- az országos Elnökség és a Felügyelő bizottság választása,
- a rendelkezésre álló pénzügyi keret alapján a támogatási irányelvek meghatározása,
- díjak alapítása, jutalmak adása, tiszteletdíjakra és javadalmazásokra kifizethető keretösszeg behatárolása,
- a Szervezési és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása.

17. A GOSZ választott tisztségviselői:
- elnök,
- elnökhelyettesek,
- az elnökség tagjai,
- a Felügyelő Bizottság elnöke,
- a Felügyelő Bizottság tagjai.

18. A GOSZ választott tisztségviselői az országos Közgyűlésnek tartoznak beszámolni.

19. Az országos Közgyűlést az elnök hívja össze, szükség esetén de évente legalább egy alkalommal az év elején.

Az év elejére összehívott közgyűlés mindenkor rendes, minden más időben összehívott rendkívüli Közgyűlésnek minősül.

A közgyűlés összehívását kezdeményezhetik a tagok, az ok és a cél megjelölésével, írásban az országos Elnökségnek címezve. A tagok 1/3-os támogatottságával bejelentett kérelem esetén az elnöknek 30 napon belül kell az Országos Közgyűlés összehívását megtenni.

A közgyűlés összehívását az elnöknek kötelessége megtenni, ha azt a Bíróság elrendeli. Az Országos Közgyűlés napirendjét is tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt 15 nappal korábban meg kell küldeni a tagoknak.

20. Rendkívüli Országos Közgyűlést az országos Elnökség is összehívhat amennyiben annak tagjai 2/3-os többsége azt megszavazza, határozatukat írásban az ülés jegyzőkönyvének mellékletével az elnökkel közlik.

21. Az Országos Közgyűlés a tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség esetére ugyanarra a napra, de legalább egy órával későbbi időpontra azonos ügyrenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti ügyrend tekintetében, a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

22.Az Országos Közgyűlés határozatait a szavazók egyszerű szótöbbséggel hozza; nyílt szavazással.

Kétharmados szótöbbség szükséges:
- az alapszabály módosításához,
- más társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz,
- feloszlatáshoz.

23.Az Országos Közgyűlésen a GOSZ elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy az elnök által kijelölt személy elnököl. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, azt a Közgyűlés elnöke és két választott hitelesítő írja alá.

24. Az Országos Elnökség:

- az országos Elnökség az országos Közgyűlés által 4 évre választott elnökből és 5 fő elnökségi tagból áll.
- az elnököt és az elnökség tagjait az Országos Közgyűlés titkosan választja.
- az elnök választásánál, többes jelölésesetén a legtöbb szavazatot kapott jelölt – az elnök, szavazategyenlőség esetében új választást kell elrendelni, amelyen csak a legtöbb szavazatot kapott jelöltek vehetnek részt,
- az elnöki választói listára felkerültek az elnökségi listára automatikusan felkerülnek a megválasztott elnök kivételével,
- az elnökség választásánál a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott 5 fő alkot az elnökséget,
- a megválasztott Elnökség soraiból elnökhelyetteseket választ nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, – az elnök és az elnökség választásakor jelöltet állíthat a GOSZ minden tagja, a jelölt csak akkor kerülhet fel a listára ha a közgyűlés 1/3-os része azt nyílt szavazással megszavazza.

25. Az Országos Elnökség hatásköre:

- minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik az országos Közgyűlés hatáskörébe,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése,
- tagfelvételi kérelem elbírálása,
- az alapszabályban nem nevesített bizottságok alapítása,
- az országos Közgyűlés előkészítése,
- a gazdálkodás irányítása,
- javaslattétel a támogatások elosztására,
- jutalmazásra előterjesztés,
- az ügyvezetőre javaslattétel, annak javadalmazásának meghatározása,
- saját ügyrendjének elkészítése, módosítása,
- pályázatok kiírása, elbírálása.

26. Az Országos Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja.

- Az elnökséget az elnök hívja össze a napirendet tartalmazó meghívóval, az ülés előtt legalább 15 nappal.

27. Az országos Elnökség határozatképességéhez 50 % + 1 fő részvétele szükséges, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

28. A GOSZ irányítását és képviseletét az elnök látja el. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

29. Az elnök feladatai:

- A GOSZ irányítása,
- az alapszabály betartása, betartatása,
- az országos Közgyűlés, az Országos Elnökség határozatainak betartása, betartatása,
- a gazdálkodás és a vagyonkezelés irányítása és ellenőrzése,
- kifizetések utalványozása,
- a GOSZ alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogot,

30. A GOSZ tisztségviselőinek funkciója megválasztásukkal jön létre megszűnik a tagsági viszony megszűnésével, lemondással és felmentéssel.

A tisztségviselők feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

31. Felügyelő Bizottság:

- az Országos Közgyűlés által választott 3 tagú bizottság saját soraiból nyílt szavazással választ elnököt,
- folyamatosan ellenőrzi a GOSZ pénzgazdálkodását, vagyon és pénzkezelését, az Országos Elnökség vagy az elnök kérésére soron kívüli vizsgálatot is folytathat, bármely tisztségviselőtől információt kérhet, és ellenőrizheti, ill. vizsgálhatja a könyvelést,
- az Országos Közgyűlésnek tartozik beszámolni ellenőrzéséről,
- tagjai tanácskozási joggal a GOSZ különböző testületi ülésein részt vehetnek.

V. A GOSZ GAZDÁLKODÁSA

32. A GOSZ vagyona a tagok által befizetett díjakból, jogi- és magánszemélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyesületek felajánlásaiból, ill. hozzájárulásaiból valamint a szövetségi szolgáltatások ellenértékéből és támogatásokból képződik.

33. A GOSZ céljainak megvalósítása érdekében, gazdasági tevékenységet is folytathat. Tartozásaiért csak saját vagyonával felel, tagjai az Országos Közgyűlés által meghatározott díjak megfizetésén túl a GOSZ tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A GOSZ bevételei csak működtetésre használhatók, azokból vagyon nem képezhető – a működést szolgáló – eszközök kivételével.

34.A GOSZ nem felelős a tagok egymással szembeni kötelezettségeikért.

VI. A GOSZ MEGSZŰNÉSE

35. A GOSZ megszűnik. feloszlás, feloszlatás, más egyesülettel való egyesülés, ill. megszűnésének megállapítása esetén.

36. A GOSZ megszűnése esetén annak vagyonáról a megszűnés határozatában az Országos Közgyűlés dönt.

A kötelezettségek kifizetése után fennmaradó vagyon csak más hasonló mezőgazdasági tevékenységet folytató, érdeket ellátó szervezetnek lehet csak átadni.

VII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

37. A GOSZ felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

38. A GOSZ belső ügyrendjét, ügyviteli rendjét és Működési, Pénzügyi Szabályzatát külön szabályozza és határozza meg.

39. A GOSZ cégének jelzése akképpen történik, hogy előírt, előnyomott, vagy a nyomtatott felirat alá, az elnök önállóan, vagy az Országos Elnökség tagjai részéről egy elnökhelyettes és bármely tag együttesen írja nevét.

40. Jogvita esetén a bírósági eljárás elkerülése céljából a választott Felügyelő Bizottság első fokon dönt az egyesületi tagok egymás közti, ill. a tagok és a GOSZ közötti jogviták esetén. Kizárólag a Felügyelő bizottság hatásköre a kizárások jogszerűségének elbírálása.

41.A jelen ALAPSZABÁLYBAN nem rendezett kérdéseket a PTK. VI. fejezetének 7. címe, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései, ill. a GOSZ Szervezési és Működési Szabályzata – üzletrendje – rendelkezik.

Budapest, 1998. március 31.

Nagy István
elnök